نحوه تعریف یک متغیر جدید از نوع Date :

برای تعریف یک متغیر جدید از نوع تاریخ و زمان از تابع Date ، به صورت کلی زیر استفاده می شود :

var نام متغیر = new Date () ;
مثال : var NowTime = new Date () ;

نکته ۱ : هر متغیری از نوع Date ، که به روش فوق ایجاد شود ، زمان و تاریخ جاری سیستم در لحظه ایجاد خود را ، به عنوان مقدار پیش فرض در درون خود نگهداری می کند . این مقدار شامل مخخف نام روز جاری، مخفف نام ماه جاری ، شماره روز جاری در ماه ، سال جاری ، ساعت دقیق که به صورت ساعت ، دقیقه و ثانیه است و فرمت ساعت خواهد بود .