تبدیل درجه به رادیان در سی شارپ
تبدیل درجه به رادیان و بلعکس
public static double ConvertDegreesToRadians(double degrees)
{
return ((Math.PI / 180) * degrees);
}
public static double ConvertRadiansToDegrees(double radians)
{
return ((180 / Math.PI) * radians);
}