بدست آوردن آخرین Identity
بدست آوردن آخرین Identity اضافه شده به جدول
INSERT INTO Sales.Customer ([TerritoryID],[CustomerType]) VALUES (8,’S’)
GO
SELECT SCOPE_IDENTITY()