ایجاد شیء Date

شیء Date، برای کار کردن با تاریخ و زمان استفاده می شود.

شیء Date را می توان با استفاده از constructor یا سازنده ()Date ایجاد نمود.

چهار روش برای اعلان تاریخ وجود دارد:

aq

بیشتر پارامترهای بالا اختیاری هستند. در صورت مشخص نشدن، مقدار صفر ارسال خواهد شد.

زمانی که یک شیء Date ایجاد می شود، تعدادی متد (method) برای کار روی آن در دسترس قرار می گیرد. بیشتر این متدها برای تنظیم کردن (set) و یا گرفتن (get) سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه است (البته با توجه به تاریخ سیستم و یا زمان جهانی UTC).

تمام محاسبات براساس میلی ثانیه با زمان شروع ۰۰:۰۰:۰۰ ۰۱/۰۱/۱۹۷۰ و طبق زمان جهانی (UTC) می باشد. یک روز شامل ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ میلی ثانیه است.