نحوه ایجاد دکمه های کنترل اسکرول صفحه

<body>

<div id=”staticbuttons” style=”position:absolute; z-index:10″>

<a href=”javascript:” onmouseover=”myspeed=-thespeed” onmouseout=”myspeed=0″><img
src=”images/up-btn.png” border=”0″ style=”margin-bottom:5px;”></a><br>
<a href=”javascript:” onmouseover=”myspeed=thespeed” onmouseout=”myspeed=0″><img
src=”images/down-btn.png” border=”0″></a> </div>

<script>
var Hoffset=70 //Enter buttons’ offset from right edge of window (adjust depending on images width)
var Voffset=100 //Enter buttons’ offset from bottom edge of window (adjust depending on images height)
var thespeed=3 //Enter scroll speed in integer (Advised: 1-3)

var ieNOTopera=document.all&&navigator.userAgent.indexOf(“Opera”)==-1
var myspeed=0

var ieHoffset_extra=document.all? 15 : 0
var cross_obj=document.all? document.all.staticbuttons : document.getElementById? document.getElementById(“staticbuttons”) : document.staticbuttons

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!=”BackCompat”)? document.documentElement : document.body
}

function positionit(){
var dsocleft=document.all? iecompattest().scrollLeft : pageXOffset
var dsoctop=document.all? iecompattest().scrollTop : pageYOffset
var window_width=ieNOTopera? iecompattest().clientWidth+ieHoffset_extra : window.innerWidth+ieHoffset_extra
var window_height=ieNOTopera? iecompattest().clientHeight : window.innerHeight

if (document.all||document.getElementById){
cross_obj.style.left=parseInt(dsocleft)+parseInt(window_width)-Hoffset+”px”
cross_obj.style.top=dsoctop+parseInt(window_height)-Voffset+”px”
}
else if (document.layers){
cross_obj.left=dsocleft+window_width-Hoffset
cross_obj.top=dsoctop+window_height-Voffset
}
}

function scrollwindow(){
window.scrollBy(0,myspeed)
}

function initializeIT(){
positionit()
if (myspeed!=0){
scrollwindow()
}
}

if (document.all||document.getElementById||document.layers)
setInterval(“initializeIT()”,20)

</script>
</body>