با استفاده از نرم افزارهای مدیریت FTP مانند Cute-FTP, WS_FTP, FTPExplorer,… و همچنین با استفاده از اطلاعات ارسال شده در مورد FTP که به هنگام ثبت فضای خود دریافت نموده اید، سایت را برروی وب منتشر نمائید.