از قسمت Ajax Extensions نوار ابزار Toolbox برنامه ، یک کنترل UpdateProgress را انتخاب کرده و در زیر کنترل UpdatePanel قرار دهید .
کنترل UpdateProgress را انتخاب کرده و از قسمت Properties آن ، مقدار خاصیت AssociatedUpdatePanelID آن را به UpdatePanel1 تغییر دهید .
این کار کنترل UpdateProgress را به کنترل UpdatePanel که از قبل بر روی صفحه قرار داده بودید ، متصل می کند .
در قسمت قایل ویرایش کنترل UpdateProgress ، بنویسید ” در حال دریافت اطلاعات … ” .
تغییرات ایجاد کرده را ذخیره کرده و برای اجرای صفحه Ctrl + F5 را بزنید .