اضافه کردن کتابخانه Prototype به صفحه وب

برای استفاده از یک کتابخانه JavaScript، باید آنرا به صفحه وبتان اضافه نمایید.

برای اضافه کردن کتابخانه، باید از تگ <script> استفاده کنید و خصوصیت src آنرا با URL کتابخانه تنظیم نمایید.

pro