درون کنترل UpdateProgress ، کنترل GridView را انتخاب نمایید .
در قسمت Properties آن ، دکمه Event را کلیک نمایید .
رویداد PageIndexChanged کنترل را دابل کلیک نمایید ، تا صفحه کد پشت صحنه و رویداد مربوطه برای کد نویسی باز شود .
کد زیر را به event handler رویداد PageIndexChanged کنترل GridView ، اضافه نمایید تا تاخیری ۳ ثانیه را به پروسه پردازشی کد ، اضافه نماید :
کد     // C# کد برای
System.Threading.Thread.Sleep(3000);

// VB کد برای
System.Threading.Thread.Sleep(3000)
تغییرات را ذخیره کرده و مجددا صفحه را اجرا نمایید .
با کار با کنترل GridView و مشاهده تفاوت با حالت قبل ، کاربرد تاخیر را در پروسه صفحه مشاهده نمایید .