نحوه استفاده از ساختار Select Case

مرحله اول : تایپ کد زیر با استفاده از یک ویرایشگر

case

پس از ذخیره کد فوق در فایلی با نام selectcase.aspx و مشاهده آن در مرورگر ، خروجی زیر را خواهیم داشت :

ne

انتخاب گزینه مورد نظر و کلیک بر روی دکمه ” ارسال درخواست “

kl

با استفاده از کنترل <asp:radiobuttonlist> ، مجموعه ای از گزینه ها ارائه شده است .

با استفاده از ساختار Select Case بررسی لازم در خصوص گزینه انتخاب شده توسط کاربر انجام و متناسب با آن پیام خاصی در کنترل lablel نمایش داده می شود .

در صورتی که به هر دلیلی یکی از گزینه های ارائه شده،  انتخاب نشود و یا خطای خاصی اتفاق افتاده باشد که داده انتخابی با هیچیک از موارد ذکر شده در ساختار Select Case مطابقت ننماید ، بخش Case else ساختار Select Case انتخاب و دستورات موجود در این بخش اجراء خواهند شد .