استفاده از تگ <label>
چگونگی استفاده نادرست از تگ <label>

تگ <label> معمولا در کنار مجموعه فیلدهای دیگر مانند جعبه متن ها، لیست ها و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. اما به ندرت از صفت for برای آن استفاده میشود.
چگونگی استفاده صحیح از تگ <label>

از تگ <label> برای توصیف یک فیلد ورود اطلاعات مرتبط استفاده کنید و برای استفاده بهینه و کاربردی از تگ <label> صفت for را به آن اضافه کنید. با اینکار وقتی کاربر روی برچسب مورد نظر کلیک کنید، فیلد مربوط به آن برچسب فعال و آماده ورود اطلاعات خواهد شد.