نحوه استفاده [ویرایش]  

برای درج CSS در یک سند اچ‌تی‌ام‌ال از یکی از سه روش زیر می‌توان بهره گرفت:  الگو نامه خارجی  در این روش برای اتصال یک سند CSS که با پسوند .css شناخته می‌شود، از تگ <link> در قسمت <head> استفاده می‌شود. مثال:

<head> <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css” /> </head>  الگو نامه داخلی  الگو نامه داخلی در قسمت <head> در سند اچ‌تی‌ام‌ال، با استفاده از تگ <style> معین می‌گردد. مانند زیر:

<head> <style type=”text/css”> hr {color:sienna;} p {margin-left:20px;} </style> </head>  الگوی خطی  در این روش مشخصات الگو در تگ مربوطه ذکر می‌شود. مانند زیر:

<p style=”color:sienna;margin-left:20px”>این بندی جدید است.</p>