اجرای حلقه While :

While(شرط  ){

//دستورات //

}