اجرای حلقه FOR :

for(i=0 ; i<=5 ; i++){

//دستورات //

}

دراین جلقه در ابتدا i=0 است و هر بار با کد i++ یک واحد اضافه میشد و شطر ایستادن حلقه این است که i<=5 باشد .