اجرای حلقه Do While :

Do{

//دستورات //

}while(  شرط  );