نامگذاری سخت افزارهای شبکه ای

در لینوکس هنگامی که سخت افزارهای شبکه ای، پیکربندی شدند، یک نام مستعار به هر یک اختصاص می یابد. این نام شامل یک نام اختصاری توصیفی و یک شماره است. اولین ابزار از یک نوع خاص، شماره ۰ دارد و بقیه به ترتیب، ۱، ۲، ۳، و … به خود می گیرند. در لینوکس قراردادهای نامگذاری که در ذیل آمده، استفاده می شوند