میزبانی وب سرورهای شخصی مجازی (VPS)

در نوع سرور شخصی مجازی از انواع میزبانی وب، ارائه‌کنندگان میزبانی وب، یک ماشین مجازی برای استفاده انحصاری دراختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. یک سرور مجازی از دید کاربر مثل یک سرور اختصاصی است و همانند آن عمل می‌کند، ولی درواقع یک سرور واحد است که با استفاده از نرم‌افزار مجازی‌سازی به چند سرور مجازی تقسیم شده است. در واقع سرور تعدادی کاربر را میزبانی می‌کند، ولی از دید کاربران آنها تنها شخصی هستند که از سرور استفاده می‌کنند. سرور مجازی ازنظر کاربردی برابر یک رایانه است که از نظر فیزیکی تکه تکه شده و هر تکه برای احتیاجات یک مشتری خاص تخصیص داده شده است. خصوصیات یک رایانه تکه‌تکه شده (از نظر فیزیکی) را دارد و می‌تواند برای اجرا به عنوان یک رایانه سرور پیکربندی شود. بسته به تمایل شما، یک سرور شخصی مجازی می‌تواند مدیریت شده و مدیریت نشده باشد.