هر فایروال باید اجازه و یا رد ترافیک را مبتنی بر قانون های تعریف شده صریح بدهد

chekpoint از تکنولوژی های ذیل برای موافقت یا رد ترافیک شبکه استفاده می کند
Packet Filtering
Stateful Inspection
Smart Defense-Application Intelligence