قبل از اینکه شما سرور WSUS را راه اندازی کنید، بایستی موارد زیر را مشخص کنید :

Update source

Update storage

Database

Website selection

Languages

Products