شبکه های محلی به منظورهای زیر ساخته شده اند:
۱٫بکار انداختن در یک ناحیه جغرافیایی محدود
۲٫اجازه دسترسی چندگانه به رسانه پهنای باند بالا
۳٫کنترل اختصاصی شبکه تحت مدیریت محلی
۴٫فراهم ساختن اتصال تمام وقت به سرویسهای محلی
۵٫اتصال فیزیکی وسیله های مجاور