یک ممیزی امنیت ‌نظام‌مند است به این معنی که بازرسی فنی از چگونگی اجرای قوانین امنیتی در سازمان قابل اندازه گیری خواهد بود. یک ممیزی امنیت برای نگهداری از سطح امنیت یک سازمان خاص اجرا میشود؛ بشما کمک میکند تا حملاتی را که شبکه شما را مورد تهدید قرار میدهند را بشناسید. ارزیاب امنیتی مسئول انجام ممیزی امنیت در یک شرکت خاص است. ارزیاب امنیتی اطلاعات کامل را در مورد سازمان دارد و با زمانی که در کنار اطلاعاتش جانبی اش کنار خواهد گذاشت، میتواند منابعی از شبکه را که قابل تفتیش شدن هستند، مورد ممیزی قرار دهد.
• یک ارزیابی امنیتی، سنجشی نظام‌مند از انطباق معیارهای امنیتی یک سازمان با مجموعه ای از شاخص های امنیتی استاندارد است.
• ارزیابی امنیتی شامل بازرسی از پیکربندی نرم افزار و سخت افزار سیستم ها، تدابیر امنیتی فیزیکی، فرآیند مدیریت دیتا و آمادگی کاربران در شناخت لیستی از قوانین استاندارد و روش اجرای آن ها.
• یک ممیزی امنیتی این اطمینان را میدهد که یک سازمان مجموعه ای از قوانین امنیتی استاندارد را داشته و اجرا میکند.
• ممیزی امنیت عموما در دستیابی و بیان تطابق با مجموعه ای از پیش نیازهای نظارتی و قانونی مثل HIPPA، SOX، PCI-DSS و .. بکار میرود.