پس از اینکه یک شی از نوع Boolean را تعریف کردید ، چنانچه مقداری را به آن نبست ندهید ، به صورت پیش فرض دارای مقدار صحیح یا true خواهد بود . اما با نسبت دادن یکی از مقادیر زیر ، می توانید آن را منفی یا false نمایید :

۰

null
“”
false
undefined
NaN

نکته : توجه نمایید به کار بردن مقدار “false” اشتباه بوده و باعث مثبت شدن مقدار متغیر می شود . باید بدون ” ” استفاده شود .