برخی اوقات، server01 که قرار است تغییرات ایجاد شده در پارتیشن های خود را با replicate ، server02 کند، برای مدت طولانی خاموش بوده است. در این مورد ، server02، هیچ notification ای از server01 دریافت نمی کند. حال اگر server01 آفلاین شود، از ارسال notification به server02 جلوگیری کرده و مانع ایجاد توپولوژی two-way, three-hop replication ، که توسط KCC ایجاد می شد، می شود. بنابراین ، sever02 بایستی تعیین کند که سرور بالادستی خود (sever01) آفلاین بوده و یا آنلاین است.

تشخیص آفلاین و آنلاین بودن سرور بالادستی توسط فرآیند polling انجام می گیرد. Server02 که در اینجا به عنوان DC ایست که تغییرات را دریافت می کند، درخواستی را به server01 ارسال کرده تا مشخص کند تغییراتی برای replication وجود دارد یا خیر. بطور پیشفرض، polling برای replication درون سایتی (intrasite) هر یک ساعت یکبار اتفاق می افتد. شما می توانید زمان بندی را از طریق راست کلیک روی connection object و گرفتن properties به قسمت Change Schedule رفته و آن را تغییر دهید، که توصیه نمی شود.

اگر سرور بالا دستی (در اینجا همان sever01) به درخواست های متناوب sever02 طی فرآیند polling پاسخی ندهد، server02 فرض می کند که sever01 آفلاین است. بنابراین ، این اتفاق باعث می شود که KCC توپولوژی replication را بررسی کند. اگر KCC تشخیص دهد که sever01 آفلاین است، توپولوژی site replication ، خود را با تغییرات بوجود آمده تطبیق داده تا مطمئن شود که توپولوژی two-way, three-hop به درستی عمل می کند.