متدها ، عملیات یا رفتارهایی است که اشیا یک کلاس می توانند انجام دهند .

مثال : برای مثال هر دانشجو که از روی کلاس دانشجو ساخته می شود ، دارای عملیات های یکسانی مثل ثبت نام ، انتخاب واحد و … است .