هر شی ، یک نمونه ساخته شده از روی کلاس مادر است . شی خصوصیات و متدهای خود را از کلاس مادر به ارث می برد .
هر یک از خصوصیات یک شی ، در برگیرنده مقدار مختص به آن خاصیت برای آن شی است . به عبارت دیگر ، از هر یک از خواص یک کلاس ، یک نسخه یا کپی منحصر به فرد به هر شی اختصاص می یابد ، که مقدار آن با مقدارش برای سایر اشیای آن کلاس ، متمایز و منحصر به فرد است .
مثال : برای مثال ، هر دانشجو که از روی کلاس دانشجو ایجاد می شود ، دارای خاصیت های نام ، نام خواندگی ، شماره دانشجویی و … غیره مخصوص به خود است . گرچه مقدار این خواص در نمونه های مختلف دانشجوها ممکن است در برخی از آنها مثل نام یکسان و در برخی مثل شماره دانشجویی یکتا باشد ، ولی مقدار آن برای هر دانشجو جدا و متمایز است .