تگ section

کاربرد تگ section برای تقسیم بندی صفحه می باشد و به بیان دیگر نماینده قسمتی از صفحه می باشد. در مورد اینکه دقیقا چه جایی باید از تگ section استفاده شود این مطلب گفته می شود که در قسمتهایی از صفحه که ارتباط معنایی با هم دارند شما می توانید آن ها را یک قسمت در نظر بگیرید و از تگ section استفاده کنید. معمولا sectionها دارای یک  تگ header می باشند و ممکن است که تگ footer نیز داشته باشند و همچنین در داخل تگ Section تگ های article, aside, nav, section می تواند قرار بگیرد.

در مواقعی که ما می خواهیم یک تگ، به عنوان نگه دارنده تگ های دیگر و یا برای قالب بندی و یا برای نوشتن اسکریپت استفاده شود بهتر است از تگ section استفاده نشود و به جای آن از تگ div استفاده شود.