تعیین تعداد Forest های موجود در محیط : تعداد Forest های موجود در مجموعه در تعداد Enterprise CA هایی که می خواهید در ساختار AD CS خود داشته باشید تاثیر مستقیمی دارد. یک Enterprise CA صرفا می تواند برای User ها و Computer هایی که در همان Forest وجود دارند Certificate صادر کند.اگر تعداد Forest های شما در مجموعه بیش از یکی است ، برای هر یک از Forest های خود در طراحی بایستی یک Enterprise CA را در نظر بگیرید.