معماری چندین دروپال ، سایت ها را کاملا از هم جدا می کند. در بیش تر اوقات بهترین راه حل نیست بخصوص زمانی که بخواهیم چندین سایت را با هم تلفیق کنیم. معمولا راه حل بهتر داشتن چندین سایت در یک بار نصب دروپال است ( استفاده از یک فایل نصبی) ولی ما این راه حل را نیز توضیح می دهیم به دلیل این که ممکن است برای کاربری این راه حل بهتری باشد. در حالت کلی پیاده سازی چندین سایت مرتبط در چندین نصب دروپال می تواند مشکلات عظیمی ایجاد کند اما در برخی موارد می تواند یک راه حل مفید باشد. برای نمونه اگر یک شرکت سایتی برای شعبه اصفهان بخواهد و سایتی دیگر برای شعبه تهران که به صورت مستقل مدیریت می شوند بهترین راه حل همین روش است، حتی اگر هر دوی این سایت ها بر روی یک سرور قرار گیرند.