معرفی console به نام: Removable Storage:

وضعیت درایوهای قابل حمل و نقل مثل CDROM و DVDROM و یا Zip Drive ها که
مشابه هارد دیسک ولی قابل حمل ونقل هستند را نمایش میدهد.