معرفی console به نام: Performance Logs And Alerts:

جهت ردگیری کارایی سیستم و تنظیم هشدارهایی که هنگام کاهش فضای دیسک سخت ویا
کارایی یک موضوع نمایش داده شوند استفاده میشود.