معرفی console به نام: folder

folder

بعد از انتخاب این گزینه ما میتوانیم تمامی یا قسمتی از کنسولهای دیگر را داخل این کنسول foldr بگذاریم در واقع می توانیم کنسولها را گروه بندی کنیم.

نکته : ابزار هایی که به Console اضافه می کنیم متعلق به کامپیوتر خودمان هستند و به وسیله ی آنها می توانیم یکسری عملیات روی کامپیوتر خودمان انجام دهیم ، ولی در شبکه می توانیم در محیط شبکه ابزار های کامپیوتر های موجود در شبکه را به Console اضافه و به صورت Remote یا از راه دور عملیاتی را روی کامپیوتر دیگر انجام دهیم .