معرفی console به نام: disk management

در این قسمت می توان پارتیشن جدید ایجاد کرد نام حرف یک درایو را تغییر داد یا درایوی را فرمت کرد و وضعیت درایو را بررسی کرد