معرفی console به نام Device Manager:

لیست قطعات سخت‌افزاری سیستم را نمایش میدهد ضمن اینکه میتوان وضعیت صحت یا عدم صحت عملکرد یک قطعه را بررسی کرد.
Storage: سیستم شامل سه منبع اساسی است: حافظه اصلی(Ram)، دیسک سخت و پردازش ها، که باید کارایی آنها را کنترل کرد.
Removable Storage: وضعیت درایوهای قابل حمل و نقل مثل CDROM و DVDROM و یا Zip Drive ها که مشابه هارد دیسک ولی قابل حمل ونقل هستند را نمایش میدهد.
مشاهده تمام Device ها در Device Manager
Device هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند ولی در سیستم نصب شده اند بطور معمول در Device Manager نشان داده نمی شوند .از طریق این ویژگی می توانید این Device ها را مشاهده کنید. کلید زیر را دنبال کنید:
HKEYLOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Environment

یک مقدار String جدید ایجاد کرده و نام DEVMGRSHOWNONPRESENT_DEVICES را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید.