معرفی console به نام: Component Services

ترکیب کننده سرویسها
این گزینه نیز در مواردی به کار می رود که سرویس های کامپیوتری را ترکیب می کند
Component Services (COM+) management tool