معرفی کنسول:link to web address

web

بعد از انتخاب این گزینه یک نوار منو ظاهر شده که ما می توانیم آدرس وب مورد نظر را وارد کنیم در صورتی که آدرس را حفظ نبودیم از گزینه browse کمک میگیریم و آدرس را به add list اضافه می کنیم و بعد از انتخاب هر چند گزینه دلخواه finish کرده و میتوانیم از همان کنسول که آدرس های وب انتخاب کرده از آنها استفاده کنیم