اساسی ترین شی در Ajax که تقریبا انجام تمام عملیات بر روی دوش آن است ، شی XMLHttpRequest است .