ساختار PKI

گواهینامه های دیجیتال یا Digital Certificates
یک یا بیش از یک مرکز صدور گواهینامه دیجیتال یا Certificate Authority
Certificate Policy و Certificate Practice Statement
Certificate Repository
Certificate Revocation List یا CRL