سلام خدمت شما عزیزان ، امیدوارم که مشتاق اموزشهای ما باشید . INQ to SQL به برنامه نویسان .NET اجازه نوشتن queryها را درزبان .NET می دهد تا بتوانند داده ها را از بانک اطلاعاتیSQL Server بازیابی و تغییر دهند. به طور عام، LINQ to SQL اجازه ایجاد queryهای SQL در syntax زبان.NET انتخابی مان و کار کردن با مجموعه ای قوی از اشیا به عنوان نتیجه برگشتی را به ما می دهد. می توان تغییراتی را در این اشیا بوجود آورد و سپس دوباره آنها را در database ذخیره کرد.

برای درک مفهوم syntax در LINQ to SQL، ما از schemaی بانک اطلاعاتی SQL زیر استفاده می کنیم که نرم افزاری ساده برای ثبت محصولات و helpdesk است؛ و با داده های نمونه populate شده و دارای روابط کلید خارجی (foreign-key relationship) است که در جای مناسب تعریف می شود.

SQL Database Schema که برای مثالهای LINQ to SQL استفاده می شود:

از شما می خواهم چند دقیقه این واقعیت را فراموش کنید که ما برضد نوع داده ای HookedOnLINQ کد نوییس می کنیم، بعداً توضیح خواهم داد که چگونه آن را در چند صفحه ایجاد کردم، فعلاً مد نظر داشته باشید که این، یک ساختار شی است که از این database schema تقلید می کند.

HookedOnLINQ db = new HookedOnLINQ(“Data Source=(local);Initial Catalog=HookedOnLINQ”);

var q = from c in db.Contact

where c.DateOfBirth.AddYears(35) > DateTime.Now

orderby c.DateOfBirth descending

select c;

foreach(var c in q)

Console.WriteLine(“{0} {1} b.{2}”,

c.FirstName.Trim(),

c.LastName.Trim(),c.DateOfBirth.ToString(“dd-MMM-yyyy”));

:Output

Mack Kamph b.17-Sep-1977

Armando Valdes b.09-Dec-1973

عبارت LINQ to SQL Query در بانک اطلاعاتی SQL Server – مخاطبان کمتر از ۳۵ سال سن، ابتدا جوانترین.

هنگامی که حلقه foreach را وارد می کنیم، عبارت SQL زیر توسط LINQ فرموله می شود و روی سرور اجرا می شود. (دانستن این نکته مهم است که SQL فقط اولین باری که ما داده ها را request می کنیم اجرا می شود، تا آن موقع، query به صورت یک عبارت در حافظه نگهداری می شود این فرآیند، Deferred Execution نامیده می شود).

SELECT [t0].[ContactId], [t0].[FirstName], [t0].[LastName], [t0].[DateOfBirth],

[t0].[Phone], [t0].[Email], [t0].[State]

FROM [Contact] AS [t0]

WHERE DATEADD(YEAR, @p0, [t0].[DateOfBirth]) > @p1

ORDER BY [t0].[DateOfBirth] DESC

عبارات SQL که توسط LINQ ایجاد شده و مخاطبین بیشتر از تاریخی معین شده را که به عنوان یک پارامتر ارسال شده، باز می گرداند.

عبارت query در C#، به کد SQL پارامتریزه شده تبدیل شد، پارامترها ایجاد شدند و query روی سرور اجرا شد. LINQ to SQL به برنامه نویسان اجازه می دهد به استفاده از stored procedureها به جای SQL ادامه دهند، گرچه حالا مجبورید خودتان کد stored procedure را بنویسید، و در نتیجه بعضی از قابلیت های LINQ را از دست می دهید. بعداً در مورد این موضوع بیشتر بحث می کنیم، فعلاً در نظر داشته باشید که LINQ to SQL ازstored procedure و همچنین از فراخوانی های SQL که به طور دینامیکی ایجاد شده اند، در هر شرایطی ساپورت می کند.

اگر بانک اطلاعاتی شما دارای روابط کلید خارجی است، آنگاه سلسله مراتب آنها در مدلهای شی ایجاد شده منعکس می شود. می توان از طریق تعیین کردن جدول child به داده های رکوردهای مربوط دسترسی پیدا کنید. مثال بعدی نشان می دهد چگونه می توان در زنجیره روابط کلید خارج، بدون یک عبارت Join به طور مستقیم navigate کرد.

HookedOnLINQ db =

new HookedOnLINQ(“Data Source=(local);Initial Catalog=HookedOnLINQ”);

var q = from o in db.Orders

where o.Products.ProductName.StartsWith(“Asset”) &&

o.PaymentApproved == true

select new { name = o.Contacts.FirstName + ” ” +

o.Contacts.LastName,

product = o.Products.ProductName,

version = o.Products.Version +

(o.Products.SubVersion * 0.1)

};

foreach(var x in q)

Console.WriteLine(“{0} – {1} v{2}”,

x.name, x.product, x.version);
Output:

Barney Gottshall – Asset Blaster v1

Barney Gottshall – Asset Blaster v1.1

Armando Valdes – Asset Blaster Pro v1

Jeffery Deane – Asset Blaster Pro v1.1

Stewart Kagel – Asset Blaster Pro v1.1

Blaine Reifsteck – Asset Blaster Pro v1.1

Ariel Hazelgrove – Asset Blaster v1.1

دسترسی به روابط کلید خارجی ساده است. نیازی به join syntax نیست، مستقیماً به زیر اعضا (sub-members) دسترسی دارید .

این مدل شی سلسله مراتبی (hierarchical)، برای آپدیت ها نیز جواب می دهد. می توانید رکوردها را بوسیله تغییر داده اشیا و اضافه یا حذف کردن اشیا از جداول، در جداول مربوطه assign، اضافه یا حذف کنید. در پشت پرده، LINQ to SQL، فرمان SQL query زیر را ایجاد و آنرا اجرا می کند. از این نتایج برای populate کردن مجموعه شی نتیجه (result object collection) استفاده کرد که مجموعه ای از یک type ناشناس (Anonymous) است.

SELECT ([t2].[FirstName] + @p2) + [t2].[LastName] AS [value],

[t1].[ProductName], [t1].[Version] + ([t1].[SubVersion] * @p3) AS [value2]

FROM [Orders] AS [t0], [Products] AS [t1], [Contacts] AS [t2]

WHERE ([t2].[ContactId] = [t0].[ContactId]) AND

([t1].[ProductName] LIKE @p0) AND ([t0].[PaymentApproved] = @p1)

AND ([t1].[Product_Id] = [t0].[ProductId])

کد SQL نشان می دهد چگونه joins to related table through foreign-keys، اضافه شدند.

اگر بانک اطلاعاتی شما دارای روابط کلید خارجی نیست که بین دو جدول تعریف می شوند، LINQ to SQL، دسترسی نسبی (relational access) را توسط تعیین Joinها در عبارات query، قبول می کند. Query زیر چگونگی join کردن را در جاییکه یک کلید خارجی بین دو جدول Contacts.Phone و CallLogs.Number تعریف نشده، نشان می دهد.

HookedOnLINQ db =

new HookedOnLINQ(“Data Source=(local);Initial Catalog=HookedOnLINQ”);

var q = from call in db.CallLogs

join contact in db.Contacts on call.Number equals contact.Phone

select new {contact.FirstName, contact.LastName,

call.When, call.Duration};

foreach(var call in q)

Console.WriteLine(“{0} – {1} {2} ({3}min)”,

call.When.ToString(“ddMMM HH:mm”),

call.FirstName.Trim(), call.LastName.Trim(), call.Duration);
اگر هیچ کلید خارجی وجود نداشته باشد، می توانید از اپراتور Join در عبارت query استفاده کنید.

جهت تغییر دادن و اضافه کردن رکورد به بانک اطلاعاتی مان، فقط باید تغییراتی رابه اشیای موجود در حافظه اعمال کنید و سپس متد SubmitChanges را فراخوانی کنید (مواظب باشید، من یک بار به اشتباه متد AcceptChanges را فرا خواندم که تغییرات را قبول می کند و همه رکوردها را به صورت اریجینال mark می کند اما در database ذخیره نمی کند. LINQ to SQL، رد تغییرات را نگه می دارد و عبارات SQL را ایجاد می کند تا همه آپدیت ها، insertها، و deleteها را تحت تاثیر قرار دهد. می توانید این رفتار پیش فرض را Override کنید و متدهای پیاده سازی خودتان را تعیین کنید و به جای آن استفاده کنید. LINQ to SQL، یک تراکنش را در اطراف آپدیت های database ایجاد می کند، پس اگر قسمتی دچار اشکال شود، فرصت دارید تا error را capture کنید، آنرا اصلاح و دوباره تلاش کنید. همچنین می توانید کنترل کنید LINQ to SQL چگونه errorهای همزمان را مدیریت کند (وقتی شخص دیگری داده هایی را که قبلاً ویرایش می کردید تغییر می دهد، شما شانس ذخیره کردن را دارید).

HookedOnLINQ db =

new HookedOnLINQ(“Data Source=(local);Initial Catalog=HookedOnLINQ”);

// Change – Get an object, make the change in memory, Call SubmitChanges

Contacts q = (from c in db.Contacts

where c.FirstName == “Armando” && c.LastName == “Valdes”

select c).FirstOrDefault();

if (q != null) {

q.Email = “Armando.Valdes@aspiring-technology.com”;

}

try {

db.SubmitChanges();

}

catch (OptimisticConcurrencyException e) {

// You have your choice of RefreshMode to resolve concurrency conflicts.

// You can KeepChanges, KeepCurrentValues, OverwriteCurrentValues.

e.Resolve(RefreshMode.OverwriteCurrentValues);

db.SubmitChanges();

}
آپدیتی که چگونگی مدیریت کردن errorهای همزمان را نشان می دهد. شما تغییرات را در اشیا ایجاد می کند و سپس SubmitChanges را فرا می خوانید.

Insert کردن رکوردهای جدید به سادگی ایجاد نمونه جدیدی از اشیا و اضافه کردن آن به مجموعه ی مناسب و سپس فراخوانی SubmitChanges است.

HookedOnLINQ db =

new HookedOnLINQ(“Data Source=(local);Initial Catalog=HookedOnLINQ”);

// Adding Records – (۱) Create a new object and sub-objects,

// (۲) Add it to the DataContext collection, (3) Call SubmitChanges

// (۱)

Contacts newContact = new Contacts();

newContact.FirstName = “Troy”;

newContact.LastName = “Magennis”;

newContact.Phone = “425 749 0494”;

newContact.Email = “troy@aspiring-technology.com”;

newContact.DateOfBirth = new DateTime(1980, 08, 07);

// Create sub-record and add to this contact

Orders newOrder = new Orders();

newOrder.Products = (from p in db.Products

where p.ProductName == “Asset Blaster Pro”

select p).FirstOrDefault();

newOrder.DateOfPurchase = DateTime.Now;

// (۲)

newContact.Orders.Add(newOrder);

db.Contacts.Add(newContact);

// (۳)

db.SubmitChanges();
insert کردن یک رکورد جدید و یک زیر رکورد مرتبط. فقط اشیا را ایجاد کنید و به یک collection اضافه کنید.

LINQ to SQL در SubmitChanges، عبارات SQL را به ترتیب صحیحی generate می کند تا رکوردهای جدید را در database ذخیره کند و هر کدام را به طور صحیح reference کند. در این مثال، LINQ to SQL، به insert کردن Contact جدید نیاز دارد تا ابتدا کلید اصلی را بدست بیاورد و سپس آنرا هنگام نوشتن ترتیب جدید در database استفاده کند. کل فرآیند دریک transaction انجام می شود، پس اگر هر مرحله ای دچار اشکال شود، آنگاه کل database به حالتی که قبل از اینکه SubmitChanges فراخوانده شود، بر میگردد.

Start LOCAL Transaction (ReadCommitted)

INSERT INTO [Contacts](FirstName, LastName, DateOfBirth, Phone, Email, State)

VALUES(@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5)

SELECT [t0].[ContactId]

FROM [Contacts] AS [t0]

WHERE [t0].[ContactId] = (CONVERT(Int,@ @IDENTITY))

INSERT INTO [Orders](ContactId, ProductId, DateOfPurchase, PaymentApproved, Quantity, Discount, AccessCode)

VALUES(@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6)

SELECT [t0].[OrderId]

FROM [Orders] AS [t0]

WHERE [t0].[OrderId] = (CONVERT(Int,@ @IDENTITY))

Commit LOCAL Transaction

SQL هنگام نوشتن یک رکورد و زیر رکورد، اجرا می شود. به wrap کردن کل فرآیند توسط transaction دقت کنید.

این رکوردها بعد از اینکه متد SubmitChanges در مثال شکل ۱۶ فراخوانی شود، اضافه می شوند.

SQL SERVER آموزش

حذف کردن رکوردها بسیار ساده است. می توانید یک شی را از مجموعه اشیایی که در حال حاضر در حافظه هستند و از query قبلی جمع آوری شده اند، حذف کنید.

// Delete the record(s) we just created (do sub-items first)

db.Orders.Remove(newOrder);

db.Contacts.Remove(newContact);

db.SubmitChanges();

مثال هایی ازحذف کردن رکوردها از database

تا اینجا من یک مرحله مهم را حذف کرده ام. ما queryهایی را ضد یک type بنام HookedOnLINQ نوشته ایم که با یک database connection string، و instance types Contacts، و Orders، و Products شروع شده است. این type، از لنگر LINQ to SQL، کلاسی به نام DataContext، ارث می برد. این کلاس، marshalling عبارات query را به عبارات SQL ، و همچنین change tracking را در فراخوانی SubmitChanges مدیریت می کند. به علاوه، ما به داشتن typeهایی برای نمایش جداول داده هایمان و جنبه های mapping اشیا و روابط با معادل های SQLشان و بالعکس، نیاز داریم. گرچه همه این کلاسها را می توان به طور دستی ایجاد کرد، اما این کار اصلاً توصیه نمی شود. یک ساپورت زمان طراحی و درونی در Visual Studio به همراه یک ابزار خط فرمان (command line tool) وجود دارد که کل کارهای سنگین در code generation به جای ما انجام می دهد.

کلاس DataContext سفارشی:

· از System.Data.DLINQ.DataContext type ارث می برد

· مجموعه ای از instance type را آغاز می کند (Table) و آنها را قابل دسترس می کند. (مثلاً، می توانیم db.Contacts را از میان عبارات query فرابخوانیم)

کلاس های instance object سفارشی:

· با یک صفت [Table] تغییر شکل می دهد

· حاوی fieldهای رایج یا propertyهایی است که با صفات [Column] تغییر شکل داده اند

· روابط کلید خارجی با صفت [Association] را تعریف می کنند

· رفتار Update، Insert، و Delete را با تعریف متدهایی که با صفات [Update]، [Insert]، و [Delete] علامتگذاری (mark) شده اند را override می کند

· Store Procedure، View، و Function wrapperها را با متدهایی که با صفات [StoredProcedure]، [View]، یا [Function] علامتگذاری (mark) شده اند را تعریف می کند

· تضمین می کند که رویدادهای PropertyChanging و PropertyChanged، هروقت که value تغییر می کند، روی می دهند.

گزینه هایی برای generate کردن کلاس های wrapper و مشتق DataContext، که عملکرد LINQ to SQL را روی جداول و اشیای databaseهای دیگر قبول می کنند، در زیر آورده شده:

· کل کار را به طور دستی انجام دهیم؛

· از built-in designer برای Visual Studio 2005 استفاده کنیم؛

· از ابزار خط فرمان SQLMetal استفاده کنیم؛

· از یک فایل XML mapping برای لینک کردن جداول و ستونهای database به typeها و propertyها استفاده کنیم. این کار به database و تغییرات mapping، اجازه می دهد در recompile کردن یک برنامه روی دهند.

برای generateکردن object wrapper برای بانک اطلاعاتی نمونه، بنام HookedOnLINQ، باید برنامه SqlMetal را با استفاده از ابزار خط فرمان و با argumentهای زیر اجرا کنید:

sqlmetal /server:(local) /database:HookedOnLINQ /code:HookedOnLINQ.cs

این کار، یک HookedOnLINQ.cs ایجاد می کند که برای تمامی مثال هایی که تا الان آورده شده اند، کاملاً کاربردی است. من فقط آن را درون پروژه اصلی کپی کردم و solution را compile کردم.

built-in designer به شما اجازه ایجاد یک DLINQ Object surface را می دهد. می توانید table instanceها را از پنجره Server Explorer، روی آن surface درگ کنید.روابط کلید خارجی به طور اتوماتیک به surface اضافه می شوند، اگر در بانک اطلاعاتی تعریف شوند، یا می توانید به طور دستی آنها را از Toolbox اضافه کنید. هنگام compile کردن، DataContext و instance typeها برای شما ایجاد می شوند. در زیر یک DLINQ Object surface آمرده شده که schemaی HookedOnLINQ را از بانک اطلاعاتی نشان می دهد.

SQL SERVER آموزش
LINQ to SQL Designer Surface درگ کردن جدول ها از server explorer باعث ایجاد object model می شود و به طور اتوماتیک روابط را تعریف می کند.

متد جایگزین استفاده از صفات که مدل رابطه ای را به مدل شی ای لینک می کند، منتقل کردن mappingها به یک فایل XML است. ابزار خط فرمان SQLMetal، این فایل XML را برای شما ایجاد می کند، اما می توانید generate کردن آنرا هرطور که دوست دارید اتوماتیک کنید. وقتی که DataContext را ایجاد می کنید، می توانید mapping XML را ارسال کنید، و این کار دقیقاً همان تاثیر استفاده از صفات را خواهد داشت، غیر از اینکه، هنگام compile کردن، به برنامه شما hardcode نمی شود.

خیلی ها معتقدند که database access همیشه باید از طریق Stored Procedure اجرا شوند تا امنیت را ارتقا دهند. LINQ to SQL به طور کامل Stored Procedureها را برای فراخوانی های عمومی و عملیات های update، insert، و delete، ساپورت می کند؛ و در موارد زیادی، تجربه شما را با خلاص کردن شما از ایجاد پارامترهای ورودی توسط دست، افزایش می دهد. اما، استفاده محض از Stored Procedureها، مزایای نوشتن عبارت های Query را در زبان برنامه نویسی اصلی برنامه نویس، از بین می برد. می توان از Stored Procedureها برای همه عملیات های Insert، Update، و Delete بکار برد و از عبارات Query برای بازیابی داده ها استفاده کرد. این کار باعث محافظت database در برابر از بین رفتن داده ها می شود، و به برنامه نویسان اجازه می دهد عبارات Query را در VB یا C# بسازند.

فراخوانی stored procedureها بسیار راحت شده. هنگام استفاده از ADO.NET، مجبور بودید قبل از ایجاد یک connection به database، و فراخوانی واقعی stored procedureها، پارامترهایی را به طور دستی بسازید. ابزار generate کردن، به عنوان بخشی از LINQ to SQL، تابع های wrapper را برای stored procedureها ایجاد می کند.

کد stored procedure زیر، لیستی از پرداختهای سررسیده را بازیابی می کند. روزهایی که از موعد پرداخت گذشته، به عنوان یک پارامتر ارسال می شود. نتیجه این کار، یک cursor با تعدادی ستون است، که یقیناً آن type نیست که قبلاً در اشیاء C# تعریف کرده ایم.

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetOverdueAccounts]

@daysOverdue int = 15

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

SELECT o.OrderId, o.Quantity, o.DateOfPurchase, o.Discount,

c.FirstName + ‘ ‘ + c.LastName AS CustomerName,

c.Phone, c.Email,

p.ProductName, p.Price,

((p.Price*o.Quantity)*((100-o.Discount)/100)) AS Cost,

DATEDIFF(day, o.DateOfPurchase, GETDATE()) AS OverdueDays

FROM Orders o,

Contacts c,

Products p

WHERE o.ContactId = c.ContactId

AND o.ProductId = p.Product_Id

AND o.PaymentApproved = 0

AND p.IsBeta = 0

AND DATEADD(day, @daysOverdue, o.DateOfPurchase) < GETDATE()

END

ابزار generate کردن کد، دارای یک switch است که wrapper و result type را برای stored procedureها، generate می کند.

sqlmetal /server:(local) /database:HookedOnLINQ /sprocs /code:HookedOnLINQ.cs

HookedOnLINQ db =

new HookedOnLINQ("Data Source=(local);Initial Catalog=HookedOnLINQ");

var overdue = db.GetOverdueAccounts(30);

foreach (GetOverdueAccountsResult c in overdue)

Console.WriteLine("{0} days – {1:c}: {2}",

c.OverdueDays, c.Cost, c.CustomerName);
Output:

۲۱۵ days – $300.00: Armando Valdes

۳۰ days – $180.00: Adam Gauwain

۳۰ days – $247.50: Adam Gauwain