معایب ماژول calendar system
– عدم پشتیبانی از دروپال ۶
۲- عدم پشتیبانی از views
۳- عدم پشتیبانی از ماژول date