مشکلاتی که در این توپولوژی هستند :

همه ی آنها halfduplex هستند و همه ی آنها داخل یک collision domain   قرار می گیرند.
اگر در ring اتصالی به وجود آید کل شبکه قطع می شود.
و پایین بودن سرعت انتقال  اطلاعات۱۶bps