مسیرهای url forwarding
حالت اول:

domain1.com >>> Forwarding >>>subdomain.domain.com در این نوع انتقال (آدرس مقصد یک زیر دامنه باشد) رتبه ی سایت در موتورهای جستجو کاهش پیدا می کند.
حالت دوم:

domain1.com >>> to >>>domain2.com : در این حالت تاثیر منفی در رتبه ی سایت در موتورهای جستجو ایجاد نخواهد شد