مسیر ایجا درایو مجازی:
همان مسیر Rooming profile است در قسمت آخر پنجره profile tab در قسمت home folder پایین صفحه کادری است که باید connect را انتخاب کرده و نام درایو مجازی (مثلا f) را انتخاب می کنیم و بعد مسیر مورد نظر را در کادر روبرو به صورت UNC می نویسیم.