مسئولیت شرکای PKI : در یک ساختار سلسله مراتبی CA یکی از CA ها در نقش Policy CA فعالیت می کند ، این CA تعیین کننده مسئولیت های CA می باشد. این مسئولیت ها بایستی بتوانند تمامی مراوداتی که از طریق Certificate هایی که از طریق CA ها صادر شده اند را پوشش دهند. معمولا در این چنین شرایطی محلی از سازمان که مسئول قانون گذاری در سازمان شما می باشد مسئولیت ها را در این خصوص تعیین کرده و به ساختار PKI و شرکایی که از آن استفاده می کنند ابلاغ می کند.