مزایای داشتن چندین نصب از دروپال عبارتند از :

اسکلت سایت ها مستقل خواهد بود.
سایت ها به صورت مستقل مدیریت خواهند شد.
سایت ها می توانند روی محیط های مختلف نصب شوند.