مزایاى محیط متصل جهت دستیابی به داده ها 

مزایاى زیر است:
•یک محیط ایمن که پشتیبانى آن ساده تر خواهد بود.
•کنترل همزمانى به سادگى انجام خواهد شد.
•داده ها نسبت به سایر روش هاى موجود، بهنگام تر هستند.