مرتب سازی ادغام (Merge Sort): این الگوریتم به روش بازگشتی (Recursive) عمل میکند و آرایه را به چند آرایه ی دو عنصری تقسیم میکند و آنها را مرتب میکند. سپس آرایه های کوچک را دوبه‌دو با هم ادغام میکند تا آرایه های مرتب ۴ عنصری ایجاد شوند و بعد آرایه های ۸ عنصری و به همین ترتیب پیش می رود تا آرایه اصلی بصورت مرتب شده ظاهر شود. مرتبه پیچیدگی این الگوریتم O(n log n) است.