مدیریت خطا

پایتون برای مدیریت خطا از مدیریت استثنا (Exception handling) استفاده می‌کند. برای روشن شدن فایدۀ استفاده از مدیریت استثنا همین کافیست که بدانیم مفسر پایتون وقتی با استثنایی در برنامه مواجه می‌شود روند عادی برنامه را رها کرده و برنامه به یکباره پایان می‌یابد. ولی برنامه با استفاده از مدیریت استثنا می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند و در شرایط استثنایی فقط یک پیغام استثنا پرتاب کرده و به روند عادی برنامه برگردد. عبارت مورد نیاز برای کنترل استثناها در پایتون try و except است. به برنامۀ زیر توجه کنید:

100

در این مثال ابتدا داده با استفاده از تابع ()raw_input از کاربر یک رشته درخواست می‌کند. و پس از این که کاربر کلید enter را می‌زند تابع رشتۀ ورودی را در s ذخیره می‌کند. (تابع ()raw_input با اعلان متن (enter value) از کاربر ورودی می‌گیرد.) اگر نوع دادۀ s برابر عدد صحیح باشد مقدار ‘YES types are equal’ در صفحه نمایش چاپ می‌شود و در غیر این صورت Types not equal..Throw exception..’ چاپ می‌شود. با استفاده از دستور except می‌توان نوع استثنای مورد نظر را تعیین کرد که در صورت بروز آن استثنا، قطعه کد مربوط به مدیریت آن شروع شود. مثل except Type Error. اگر هیچ استثنایی را ننویسیم تمام حالات در نظر گرفته خواهد شد.