محیط عملیاتی یا خرد جهان واقع semantec data unit :
به محیطی گفته میشود که میخواهیم در رابطه با ان محیط یک سری داده ها را ذخیره بازیابی و پردازش کنیم .
مثلا اگر محیط عملیاتی کلاس درس باشد . موجودیتهای ان کلاس اعم از دانشجو استاد و صندلیها از محیط عملیاتی اطلاعاتی به مامیدهند .