مجموعه نویسی در html

جهت نمایش صحیح یک صفحه وب، مرورگر باید نوع مجموعه نویسه ای که در آن صفحه استفاده شده است را بداند. جهت این امر باید نوع مجموعه نویسه در قسمت HEAD صفحه HTML قبلا معرفی شده باشد. برای اینکار از یک تگ META بین تگ های <HEAD> و <HEAD/> بصورت زیر استفاده می کنیم:
<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html; charset=utf-8″>

در حالت فوق مجموعه نویسه صفحه بصورت utf-8 مناسب برای صفحات فارسی بصورت یونیکد تعریف شده است. برای صفحات وب با زبانهای خاورمیانه ای معمولا مجموعه نویسه های زیر را داریم:
iso-8859-1 – ISO Latin-1 standard (no Arabic characters included)
iso-8859-6 – ISO Arabic standard
windows-1252 – Windows 1252 (no Arabic characters included)
windows-1256 – Windows Arabic codepage
asmo-708 – ASMO 708 codepage
dos-720 – Arabic DOS 720 codepage

بخاطر داشته باشید که مجموعه نویسه ها محدود هستند. اگر نویسه ای در یک صفحه استفاده شده است که در مجموعه نویسه تعیین شده برای صفحه وجود ندارد، این مساله باید بصورت صریح برای مرورگرمشخص گردد تا عمل نمایش صفحه بدرستی انجام پذیرد.