مثال از دستورdocument.write

da

خروجی:

on

خروجی:

dy

وقتی روی دکمه کلید میشه نتیجه نهایی:

oop